ก้านต่อกระบอกเจาะคอนกรีต

ใช้เพิ่มระยะการเจาะได้ลึกขึ้น

ความยาว 40-50 cm./ก้าน


อแดปเตอร์แปลงเกลียว (Adapter)

ใช้สำหรับแปลงเกลียวของหัวเครื่องคอริ่ง ให้สามารถใช้กับกระบอกเจาะ แบบฝังสตัทและ กระบอกยุโรปได้