เครื่องคอริ่ง Doncheng กับผลงานที่นำไปใช้ (บางส่วน)

เครื่องคอริ่ง Dongcheng กับงานระบบ

เครื่องคอริ่ง Dongcheng กับงานเปิดช่อง-พื้นผนัง

เครื่องคอริ่ง Dongcheng กับงานเจาะทดสอบคอนกรีต

เครื่องคอริ่ง Dongcheng กับงานเจาะฝังสตัท พุกเคมี

เครื่องคอริ่ง Dongcheng กับงานเจาะพื้นถนน

เครื่องคอริ่ง Dongcheng กับงานเจาะรู เบ่งคอนกรีต

เครื่องคอริ่ง Dongcheng กับงานเจาะสํารวจ ธรณีวิทยา

เครื่องคอริ่ง Dongcheng กับงานเจาะตัดแต่งคอนกรีต

เครื่องคอริ่ง Dongcheng กับงานเจาะรูเพื่อความสวยงาม สถาปัตย์ ตกแต่ง